Algemene Voorwaarden Capello Life Coaching

Coaching, workshops, begeleidingstrajecten en trainingen worden uitgevoerd door Capello Life Coaching en draagt de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten welke onder deze naam vallen.

Vestigingsadres: Klein Vlaanderen 11 4331 RE MIDDELBURG
tel. +31 612454158
www.jouwinnerlijkekracht.nu
KvK: 50559311

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer/Coach Capello Life Coaching. Zij biedt diensten aan op het gebied van coaching, training en aanverwante werkzaamheden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. In dit geval betreft Opdrachtnemer en Coach alle natuurlijke personen die vanuit de naam Capello Life Coaching werkzaam zijn bij Capello Life Coaching (zowel natuurlijke persoon als rechtspersoon), en zal verder worden gesproken van Coach.

Opdrachtgever/Coachee
De natuurlijke of rechtspersoon die Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden van Coach afneemt en zal verder worden gesproken van Coachee. Coachee kan tevens als rechtspersoon de Opdrachtgever zijn.

Diensten
Alle door Coach aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies, op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden. Deze betreft ook de geleverde producten en diensten waaronder onder andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht. Coach behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen of aanpassingen binnen de aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies aan te brengen.

Overeenkomst
Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Coach tot het verlenen van Diensten door Coach ten behoeve van Coachee. En tot het volledig ontvangen van en meewerken aan Diensten door Coachee.

Tijdelijke korting 
Bij tijdelijke kortingen wordt een traject voor een lagere prijs aangeboden, mits er gereageerd wordt vóór de op de website vermelde datum. Op de 
vermelde datum zelf, wordt het traject weer voor de reguliere prijs aangeboden.

Overmacht
Ziekte is overmacht. Als eenmanszaak kan Coach bij ziekte niet aan haar verplichtingen voldoen. Aangezien dit een overmacht situatie is, kan eventuele geleden schade niet worden verhaald op Coach.

Website acceptatie

Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

 1. Bezoekers van de website dienen akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden én met de Privacy Verklaring. Indien zij met één of beide documenten niet akkoord gaan, dan is het beter als zij geen gebruikmaken van Diensten Capello Life Coaching.
 2. Wanneer een bezoeker zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, gaat hij of zij er ook mee akkoord dat hij of zij regelmatig een melding krijgt toegezonden, wanneer er een nieuw blogbericht op de website is geplaatst.
 3. Bij online inschrijving voor een coaching sessies, workshops en trainingen heeft de cliënt kennisgenomen van de privacy verklaring en voor akkoord aangevinkt.
 4. Cliënten welke zich telefonisch inschrijven, verklaren zich zonder tegenbericht akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring.


VRIJWARING

Zowel coaching in het algemeen, als de begeleiding van Capello Life Coaching zijn geen therapie. Coach zal open en indringende vragen stellen, die zullen helpen bij het verduidelijken van doelen, problemen en doelstellingen.

Van Coachee wordt verwacht dat hij/zij:

 1. op persoonlijk en professioneel gebied zelf het beste weet wat goed voor hem/haar is en capabel is te beslissen wat hij/zij wel of niet wil, gebaseerd op de eigen afwegingen.
 2. zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij/zij maakt en mede daardoor op zijn/haar gedrag kan worden aangesproken. Adviezen gegeven door Coach zijn slechts suggesties, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 3. toegewijd is aan zichzelf en verantwoordelijk is voor de voortgang van het proces en het bereiken van de gestelde doelen.
 4. zich ervan bewust is dat een Dienst niet om hem/haar of voor hem/haar zal worden gedaan. Maar dat Coachee alleen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen ervaring. Als Coachee niet krijgt wat hij/zij wil, zal Coachee vragen om verduidelijking en eventuele problemen boven tafel brengen, ongeacht hoe ongemakkelijk het voor hem/haar kan zijn.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij door Coach in het kader van haar beroep Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij Coach derden betrekt voor de uitvoering.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen maar geldig, als zij schriftelijk zijn overgekomen tussen Coach en Opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop-of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Coach deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet meer gelden of ongeldig worden gemaakt, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Coach en Opdrachtgever zullen dan overleg plegen om een nieuwe bepaling overeen te komen, die de ongeldige bepaling vervangt. Daarbij zoveel mogelijk overeen te stemmen met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer Opdrachtgever Diensten van Coach afneemt, die als vervolg op eerdere Diensten of als aanvulling op eerdere Diensten gelden.


Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De prijzen van de tarieven welke vermeld zijn op de website zijn exclusief BTW, tenzij dat uitdrukkelijk anders is vermeld. Door inschrijving van Opdrachtgever op de aangeboden trajecten, programma’s, workshops en sessies gaat deze akkoord met de vermelde prijzen.
 2. Opdrachtgever ontvangt een factuur als bevestiging voor de inschrijving.
 3. De Overeenkomst tussen Coach en Opdrachtgever komt tot stand wanneer Opdrachtgever de betaling heeft voldaan.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de Coachee gesloten overeenkomsten leiden voor de Coach tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Coach gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Coach verlangd kan worden.
 2. Iedere Overeenkomst betekent voor Coach en Opdrachtgever dat zij zich moeten houden aan de gemaakte afspraken.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Coach het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Coachee geschieden.
 4. De coachee draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Coachee redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Coach worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Coach zijn verstrekt, heeft de Coach het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Coachee in rekening te brengen.
 5. Coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Coach is uit gegaan van door de Coachee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Coach een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Coach op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding.
 7. Coach werkt alleen op eigen initiatief met derden en kan daar niet toe worden verplicht door Opdrachtgever. Coach aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daar bijbehorende werkzaamheden van een eventuele derde.


Artikel 5. Contractduur

 1. Als de tussen partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor de afgesproken bepaalde tijd van de duur van het traject tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.


Artikel 6. Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Coach bestaat uit een vast bedrag dat vooraf bepaald is per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst.
 2. Alle honoraria zijn van toepassing per persoon. Afwijkende afspraken kunnen gemaakt worden indien Opdrachtgever in groepsverband gebruik zou willen maken van Diensten, dit uitsluitend in goed overleg met Coach, gevolgd door een schriftelijke bevestiging.
 3. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis-en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van eventueel ingeschakelde derden.
 4. Coach kan Opdrachtgever verzoeken om het volledige voorschot te betalen. Coach heeft wanneer door hem een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Coach heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. 5. Coach behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.


Artikel 7. Betaling

 1. De betaling moet vooraf plaatsvinden. De betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de eerste sessie, training of workshop op een door Coach aan te geven betalingswijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Bij geen betaling uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de eerste sessie, training of workshop is de Opdrachtgever in verzuim en zal de tijdstip van de eerste sessie, training of workshop deelname verschuiven totdat de betaling in zijn geheel is voldaan door de Opdrachtgever.
 3. In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Coach hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
 4. Coach biedt een optie tot betaling in maandelijkse termijnen (totaalbedrag van de Dienst gedeeld door het aantal afgesproken termijnen). De termijnbedragen dienen voldaan te zijn voor aanvang van de eerste sessie, training of workshop in de desbetreffende maand. De factuur dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de laatste sessie, training of workshop. De deelnemer ontvangt eenmalig een factuur en een schriftelijke bevestiging van de gemaakte betalingsafspraken.


Artikel 8. Persoonsgegevens & Privacy Verklaring

 1. Door het aangaan van een Overeenkomst met Coach wordt aan Coach toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Coach uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. In navolging van de wet Persoonsregistratie (bescherming privacy) worden deelnemers-gegevens vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden (ter inzage) verstrekt. Iedere deelnemer heeft recht op inzage van alle op hem of haar betrekking hebbende stukken.
 3. Coach verzamelt alleen naam en e-mailadres van de bezoeker, die vrijwillig zijn ingegeven ten behoeve van toezending van nieuwsbrief en nieuwe blogberichten.
 4. Coach bewaart alle gegevens van aanmeldingen en Coachees op een beveiligde plek. 5. Capello Life Coaching gebruikt zelf geen tracking-cookies en cookies die persoonlijke gegevens bevatten. Wel wordt er gebruik gemaakt van software van derden die tracking- of andere cookies kan bevatten.
 5. Capello Life Coaching behoudt het recht voor om de Privacy Statement te allen tijde te wijzigen, zonder de bezoeker en/of Coachees daarvan op de hoogte te stellen. Het is afdoende om de wijziging op de website door te voeren.


Artikel 9. Geheimhouding

 1. Coach is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Behalve wanneer de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar verplicht tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Alle informatie die door Opdrachtgever is meegedeeld of die voortvloeit uit de aard van de informatie, geldt als vertrouwelijk. Coach draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een Dienst worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten in welke vorm dan ook tussen Coach en Coachee, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Coach zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.


Artikel 10: Intellectuele eigendom

 1. Coach is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten die Coach aan Opdrachtgever en/of Coachee heeft verstrekt conform de overeenkomst. En daarmee wordt ook bedoeld: testen, readers, rapporten, modellen, trainingen, lezingen, workshops, oefenmateriaal en andere softwareprogramma’s.
 2. Zowel Opdrachtgever als Coachee mogen alleen gebruik maken van deze producten ten behoeve van de Dienst. Om de producten op een andere manier te gebruiken dan wel te vermenigvuldigen, zullen ze vooraf toestemming moeten vragen aan Coach, aangezien Coach rechthebbende is op de intellectuele eigendomsrechten. Alleen als Coach dan uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven, mogen de producten op een andere manier worden gebruikt.
 3. Coach heeft het recht om de kennis, die zij heeft opgedaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij zorgdragend dat er geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt doorgegeven en mits de kennis niet te herleiden valt tot individuele Opdrachtgevers c.q. Coachees.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Coachee neemt vrijwillig deel aan alle activiteiten die door Coach worden georganiseerd.
 2. Capello Life Coaching is evenmin aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever en/of Coachee hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van (delen van) de sessies, trainingen of workshops.
 3. Capello Life Coaching is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na of tijdens de opleiding met de opgedane kennis en aangeleerde vaardigheden doet.
 4. Coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Daarvan is sprake indien Coach niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. De aansprakelijkheid van Coach is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
 6. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door de Coach of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Coach aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de Coach afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 7. Coach is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. Coachee, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 8. Coach zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Coach is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Coachee of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 9. Coach is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. Coacheegeleden schade, van welke aard ook, indien Coach bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Coach duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 10. Coach ofwel door hem in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van coachees, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van Coachee beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de Coachee dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien Coachee enig letsel zou oplopen, is Coach c.q. door hem in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 11. De Opdrachtgever vrijwaart Coach tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Coach samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van Coach.
 12. Indien Opdrachtgever en/of Coachee een eventuele vordering jegens Coach niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.


Artikel 12. Annulering/verzetting van de afspraken/overeenkomst

 1. Annulering door de Opdrachtgever tenminste 14 dagen voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coaching traject kan kosteloos geschieden indien de betaling nog niet is voldaan. Bij annulering na de voldane betaling is de restitutie niet meer mogelijk.
 2. Ingeval de Opdrachtgever na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 3. In geval van individuele begeleidings- of coaching sessies kan deze sessie tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst naar een ander moment in de lopende week. Bij annulering heeft de Opdrachtgever geen recht op een vervangende sessie of enige vorm van restitutie.
 4. Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk (per e-mail) of telefonisch (voicemail uitgesloten) te geschieden.
 5. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Coach.
 6. Indien Opdrachtgever heeft gekozen voor betalen in termijnen, is deze bij annulering tijdens het lopende coaching traject, training of workshop alsnog verplicht de overige openstaande termijnen te voldoen.
 7. Bij tussentijdse annulering gedurende het coaching traject, training of workshop in geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) zal een en ander aan de directie van Capello Life Coaching worden voorgelegd ter overleg. Capello Life Coaching behoudt het recht om naar eigen inschatting en inzicht een passende oplossing aan te bieden.
 8. Opdrachtgever houdt zich eraan de coaching sessies van het coaching traject binnen de in de officiële bevestiging gestelde termijn af te nemen. De uiterste termijn is één jaar na de startdatum van het coach traject. Zo niet dan vervallen alle rechten op de coaching sessies van het coaching traject. De Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie als de coaching sessies niet zijn afgenomen.


Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Coach is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Coach kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
 3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. –


Artikel 14: Retreats van Coach

Om deel te kunnen nemen aan de retreats van Coach is het verplicht om een reisverzekering af te sluiten, met dekking voor medische behandelingen, ongevallen en repatriëring. Wij adviseren dringend ook voor een annuleringsverzekering te zorgen, kiest Coachee daar niet voor dan is het risico geheel voor eigen rekening. Coachee is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en gezondheid. Bij twijfel of een retreat voor een verantwoorde keuze is, overlegt Coachee met de huisarts.
Coach is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan eigendommen van Coachee, noch voor persoonlijk letsel van Coachee.

Deelname aan een retreat, yoga, workshop, excursie, uitstapjes of fysieke oefeningen onderneemt Coachee op eigen risiso. Voor de veiligheid van Coachee en de overige deelnemers en leden van het team is het belangrijk dat Coach op de hoogte is van bijzondere gezondheidsomstandigheden van Coachee. Coachee is verplicht Coach hiervan voor aanvang van de retreat op de hoogte te stellen. In geval van gezondheidsomstandigheden zoals allergieën, mentale of fysieke problemen moet Coachee aantonen dat hij/zij voldoende fit is om aan de retreat deel te nemen.

Op de retreats van Coach in Mandala de Masca Tenerife, zijn de terms & conditions van Mandala de Masca / Yogini Rosa Retreats by Stichting Yogini Rosa Retreats van toepassing.

Indien een retreat vanwege overheidsmaatregelen (zoals corona maatregelen) geen doorgang mag vinden, voorziet Coach Coachee in een voucher voor de eerstvolgende gelijkwaardige retreat van Coach. D.w.z.: voor de Yoga & Gewoon Loslaten Retreat ontvangt Coachee dan een voucher voor de eerst volgende Yoga & Gewoon Loslaten Retreat. Voor de Yoga & This is Me Retreat ontvangt Coachee dan een voucher voor de eerstvolgende Yoga & This is Me Retreat.

Als Coachee besluit deelname aan de retreat van Coach te annuleren, bijvoorbeeld wegens ziekte of overlijden van naaste familie, dan dient de annulering verhaald te worden op de annuleringsverzekering.

Artikel 15: Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Coach en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Coach en Opdrachtgever c.q. Coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.
 3. Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie. Reactie volgt binnen 7 dagen. Deze zal de klachten in behandeling nemen en waar en indien mogelijk actie ondernemen.
 4. Indien alsnog niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Coach gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.
 5. Geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.


Artikel 16: Wijzigingen Algemene Voorwaarden & Privacy

Verklaring Capello Life Coaching heeft het recht om de Algemene Voorwaarden en Privacy verklaring te allen tijde te wijzigen, mits Opdrachtgevers en/of Coachees van lopende dienstverlening daarvan op de hoogte worden gesteld. Zij kunnen overeenkomsten beëindigen, indien ze niet met de wijzigingen akkoord gaan. Voor bezoekers van de website is het afdoende om de wijzigingen op de websi- te door te voeren. Deze algemene voorwaarden zijn onder nummer 50559311 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg d.d. 09-08-2010.